Home     |     Lineage     |      Bagua     |      Xing Yi     |     Tai Ji     |      News     |      Videos     |      Contact
Xin Yi Dao
Xing Yi Quan, Bagua, Long Island Kung Fu School, Internal Martial Arts, Li Tai Liang, Che Yi Zhai, Kung fu, Dai Xin Yi, single palm change, NY Kung Fu, Tai Chi
Bagua (pakua), Xing Yi (hsing yi), Tai Chi
Traditional Cheng style Baguazhang, Shanxi Che style Xing Yi Quan and Dai Xin Yi available on Long Island NY USA from certified instructor / 6th generation disciple of Xing Yi & Bagua Sifu John.   Contact 516-756-0588 or send an email on the contact page.
Home     |     Lineage     |      Bagua     |      Xing Yi     |     Tai Ji     |      News     |      Videos     |      Contact     |      Links